.RU

Фінансове забезпечення діяльності підприємств

КУРСОВА РОБОТА

Тема: «Фінансове забезпечення діяльності підприємств»

Вступ

Розвиток ринкових відносин в Україні, підвищення підприємницької активності, розширення можливостей залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел для організації бізнесу обумовлюють необхідність досконалого процесу управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання з урахуванням їхньої організаційно-правової форми.

Мета курсової роботи – отримання знань з практичних питань організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм організації бізнесу.

Основні завдання:

– ознайомлення з теоретичними, методологічними та організаційними основами фінансової діяльності суб’єктів господарювання;

– з’ясування особливостей фінансування підприємств різних форм організації бізнесу;

– оволодіння основними прийомами фінансування підприємств за рахунок власного та позичковогокапіталу;

– ознайомлення з базовими питаннями політики самофінансування та виплати дивідендів;

– обґрунтування фінансових аспектів реорганізації підприємств;

– оволодіння основними підходами до оцінювання фінансових інвестицій та вартості підприємства;

– вироблення навичок з організації фінансового контролінгу та бюджетування на підприємстві.

Активне використання фінансів як інструмента впливу на зростання ефективності виробництва, що знаходить своє відображення у фінансовій політиці держави, пов’язане з правильним розумінням об’єктивних факторів

розвитку економіки. І від того, наскільки раціонально організовані фінанси суб’єктів господарювання, залежить дієвість фінансів як економічної категорії. Це викликає потребу у дослідженні суті фінансів суб’єктів господарювання із загальнотеоретичних і практичних позицій.

Саме такий підхід дозволить правильно визначити поняття фінансів суб’єкта господарювання, сферу їх функціонування і впливу на становлення та розвиток бізнесу.

В умовах ринкових відносин взаємопов'язаний розвиток виробництва і торгівлі виступає як один із важливіших факторів інтенсифікації виробництва і підвищення рівня життя людей.

Ріст виробництва товарів народного споживання, удосконалення їх структури, скорочення дефіцитності товарів потребують чіткої організації взаємодії і узгодження економічно-взаємовигідних інтересів виробництва і торгівлі, що обумовлює необхідність пошуку нових організаційних форм і принципів економічного регулювання господарських зв'язків, які сприяють підвищенню ефективності виробництва.

В умовах подальшого удосконалення господарських зв'язків торгівлі з промисловістю важливе значення має вивчення попиту населення і на основі цього формування асортименту товару.

Внаслідок недоліків у вивченні і прогнозуванні попиту багато-які можливості покращання торгового обслуговування населення залишаються невикористаними.

Насичення ринку товарами потребує певного зміщення прийняття господарських рішень від виробничих підприємств до тих, які займаються реалізацією товарів – до магазинів. Промисловість, збуваючи товари, прагне заставити покупця брати те, що вона може йому запропонувати. Але ринкова економіка направлена на те, щоб заставити промисловість (виробника) робити те, що бажає покупець.

Економічні інтереси виробників і споживачів не завжди співпадають. Задачі торгівлі – врахувати ці обставини і добиватись поєднання інтересів як виробників, так і споживачів. В цих умовах інтереси споживачів є визначальними.

Задачі торгівлі і промисловості в цій галузі зводяться, по-перше, до того щоб виявити потенційні можливості ринку і в короткий строк налагодити виробництво нових товарів, які б відповідали вимогам населення, і по-друге, до того, щоб за допомогою реклами і других засобів підготувати ринок до нових товарів, а часом і створювати його, розвивати потреби, виховувати смаки населення і тим самим перетворювати потенційні можливості реалізації в дійсний попит і задовольняти його.

В сучасних умовах не можна обмежуватись тільки вивченням попиту і навіть його прогнозуванням. Необхідно навчитися організовувати, регулювати попит, управляти ним. Це потребує проведення досліджень з тим, щоб на науковій основі вирішувати що виробляти і продавати, кому, де і як продавати.

Між торгівлею і промисловістю повинно бути певне розділення праці в галузі вивчення попиту.

Торгівля повинна вивчати попит для обґрунтування замовлення на потребу в товарах на наступний рік і забезпечення поточного товаропостачання роздрібної мережі.

Задачі промисловості – прогнозувати попит на перспективу, без чого вона не може планувати розвиток галузі і вірно використовувати капітальні вкладення в її розвиток.

В зв'язку з цим промисловість має потребу у специфічних джерелах інформації і не може обмежуватись тільки тією інформацією, яку дає їй торгівля.


1. Основи організації фінансів підприємств

фінансування господарювання капітал позичковий

1.1 Характеристика підприємства як суб’єкта фінансових відносин

Підприємство будь-якої організаційно – правової форми – це така господарська ланка, що бере участь в усіх фазах процесу відтворення, де поєднуються фактори виробництва.

Головною ознакою підприємства є його економічна відокремленість, яка грунтується на індивідуальному кругообізі фондів. Це відображається, в свою чергу, на організації фінансів, пов’язаних із кругообігом коштів, формуванням і використанням фінансових ресурсів та інших фондів грошових коштів.

Організаційно-правова форма суб’єктів господарювання є визначальною при встановленні майнової і фінансової відповідальності та правомочності засновників, структури управління, способів формування капіталу, розподілу доходів, взаємовідносин з бюджетом.

В Україні основними органiзацiйно – правовими формами суб’єктiв господарювання є такі.

Підприємство − самостійний статутний суб’єкт, що має право юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну та комерцiйну дiяльнiсть з метою отримання вiдповiдного прибутку (доходу). Воно не має у своєму складi iнших юридичних i фізичних осіб. Відповідно до чинного законодавства, підприємство створює один засновник: держава (державне або казенне пiдприємство), фiзична особа (приватне пiдприємство). Разом з тим, пiдприємство може бути засноване внаслiдок примусового подiлу iншого пiдприємства, вiдповiдно до антимонопольного законодавства; видiлення зі складу дiючого пiдприємства одного або кiлькох структурних пiдроздiлiв.

Джерелами формування майна пiдприємства є: грошовi та матерiальнi внески засновника, а також внески у нематеріальній формі (об'єкти права інтелектуальної власності та ін.); доходи, отримані вiд реалiзацiї продукцiї, та з iнших видiв господарської дiяльностi; доходи вiд цiнних паперiв (управлiння корпоративними правами, операцiй з цiнними паперами); кредити банкiв та iнших кредиторiв; надходження майна iнших пiдприємств, організацiй; безоплатнi або благодiйнi внески, пожертвування пiдприємств i громадян; iншi джерела, не забороненi чинним законодавством України.

Віддаючи пріоритет у володінні, користуванні і розпорядженні своїм майном, власник майна – держава встановлює правові рамки стосовно майна, закріпленого за підприємством. Так, наприклад, відчуження від держави засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за державним підприємством, здійснюється виключно на конкурентних засадах у порядку, що визначає Фонд державного майна України. При цьому регламентується і порядок використання коштів, отриманих у результаті такого відчуження майна.

У ринковій економіці основною формою господарювання є господарські товариства. Ними визнають підприємства, органiзації, установи, створенi на засадах угоди юридичними особами i громадянами України та зарубiжних держав шляхом об’єднання їх майна та пiдприємницької дiяльностi з метою одержання прибутку.

До господарських товариств належать акціонерні товариства. Таким вважається товариство, що має статутний фонд, подiлений на визначену кiлькiсть акцiй рiвної номiнальної вартостi, i несе вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями тiльки майном товариства. Акцiонери вiдповiдають за зобов’язаннями товариства тiльки в межах належних їм акцiй.

До акцiонерних товариств належать: вiдкрите акцiонерне товариство, акцiї якого можуть розповсюджуватись шляхом вiдкритої пiдписки та купiвлi-продажу на бiржах; закрите акцiонерне товариство, акцiї якого розподiляються мiж засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом пiдписки i купуватися та продаватися на бiржi.

В Україні поширеними є товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю − товариства, що мають статутний фонд, розподiлений на частки, розмiр яких визначають статутні документи. Характерним для них є те, що власність товариств – це спільна власність усіх його учасників. Учасники товариства несуть вiдповiдальнiсть у межах своїх вкладiв.

Товариством з додатковою вiдповiдальнiстю визнається товариство, статутний фонд якого подiлений на частки визначених установчими документами розмiрiв. Учасники такого товариства вiдповiдають за його борги своїми внесками до статутного фонду, а при недостатностi цих сум додатково належним їм майном в однаковому для всiх учасникiв кратному розмiрi до внесків кожного учасника.

Повне товариство − це товариство, всi учасники якого займаються спiльною пiдприємницькою дiяльнiстю i несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями товариства усiм майном.

Командитне товариство − це товариство, що включає поряд з одним або бiльшiстю учасникiв, якi несуть вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями товариства всiм майном, також одного або бiльше учасникiв, вiдповiдальнiсть яких обмежується вкладом у майнi товариства (вкладникiв). Якщо у товариствi беруть участь двоє або бiльше учасникiв з повною вiдповiдальнiстю, то вони несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за борги товариства. Сукупний розмiр часток вкладникiв не повинен перевищувати 50 вiдсоткiв майна товариства. Управлiння справами командитного товариства здiйснюється тiльки учасниками з повною вiдповiдальнiстю.


ezhekvartalnijotche-t-emitenta-emissionnih-cennih-bumag.html
ezhekvartalnijotche-t-otkritoe-akcionernoe-obshestvo-kovdorskij-gorno-obogatitelnij-kombinat-stranica-9.html
ezhekvartalnijotche-t-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazavtomatika-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazprom-stranica-11.html
ezhekvartalnijotche-t-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazavtomatika-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazprom-stranica-18.html
ezhekvartalnijotche-t-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazavtomatika-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazprom-stranica-5.html
ezhekvartalnijotche-t.html
 • klass.bystrickaya.ru/62-strategicheskie-shagi-metodi-tarifnogo-regulirovaniya-vsemirnaya-organizaciya-zdravoohraneniya-evropejskoe-regionalnoe-byuro.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/konkurs-sovmestnih-rossijsko-yaponskih-issledovatelskih-proektov-2012-goda-konkurs-sovmestnih-rossijsko-tureckih-issledovatelskih-proektov-2012-goda.html
 • literatura.bystrickaya.ru/russkaya-filosofiya-vladimir-martinov-pestrie-prutya-iakova-chastnij-vzglyad-na-kartinu-vseobshego-prazdnika-zhizni-moskva-2009-stranica-16.html
 • lesson.bystrickaya.ru/podgotovka-lichnogo-sostava-sil-go-metodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-ezhegodnih-dokladov-o-sostoyanii-grazhdanskoj.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sergej-gukasov-misli-o-gr-sav-skovorode-stranica-7.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sekciya-biologicheskie-i-veterinarnie-nauki-himiya-programma-xi-regionalnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii.html
 • abstract.bystrickaya.ru/2-sistemi-podderzhki-prinyatiya-reshenij-intellektualnie-informacionnie-sist-emi.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sintez-cifrovogo-avtomata-upravleniya-pamyatyu.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/konferenciya-vistavka-informacionnie-tehnologii-v-obrazovanii.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-dlya-specialnosti-pravovedenie-spo-kemerovo.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zadachi-zaochnogo-shkolnogo-tura-olimpiadi-po-fizike-7-klass.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vharkove-projdet-vahta-pamyati-afganskaya-vojna-elektronnij-resurs-ura-inform-nezavisimoe-inform-analit-izdanie-2008-6okt-rezhim-dostupa-httpkhura-informcom0610200817093html.html
 • abstract.bystrickaya.ru/3186-mashini-putevie-i-instrumenti-postanovlenie-pravitelstva-rossijskoj-federacii.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-dlya-specialnostej-050201-65.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/voprosi-k-zachetuekzamenu.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-6-che-liniya-ognya-vasilij-orehov.html
 • assessments.bystrickaya.ru/chast-kotoraya-ne-hochet-bit-nechestnoj-i-eta-vasha-chast-ochen-vazhna-nejrolingvisticheskoe-rogrammirovanie-podborka.html
 • institut.bystrickaya.ru/tema-1-vvedenie-2-ch-ministerstvo-obrazovaniya-rossijskoj-federacii-stavropolskij-gosudarstvennij-universitet.html
 • predmet.bystrickaya.ru/spisok-uchebnikov-dlya-11-i-11-klassov-uchrezhdenij-obrazovaniya-s-belorusskim-russkim-yazikami-obucheniya.html
 • holiday.bystrickaya.ru/non-erat-ille-bonus-ukazatel-imen-519.html
 • letter.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-strukture-i-soderzhaniyu-kursovih-rabot-metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-raschetnoj-chasti-kursovoj-kontrolnoj-raboti-stranica-13.html
 • composition.bystrickaya.ru/pedagogi-poluchili-vozmozhnost-oznakomitsya-s-ekonomicheskimi-i-rekreacionnimi-vozmozhnostyami-regiona-poluchit-obshirnij-material-dlya-izucheniya-regionalnogo-kursa-geografii.html
 • student.bystrickaya.ru/1-istorizm-istoriya.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/soderzhanie-kursa-etnografiya-tatarskogo-naroda-programma-etnografiya-tatarskogo-naroda-8-9-klassi.html
 • nauka.bystrickaya.ru/vibor-varianta-razvertivaniya-office-2010-rukovodstvo-po-planirovaniyu-ustanovki-microsoft-office-2010-dlya-it-specialistov.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/ozhogi-2.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/slabata-drzhava-ubiva-grazhdanite-si-medien-monitoring-po-tema-arhitektura-21-09-06.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-mezhdisciplinarnomu-kursu-dalee-mdk-vhodit-v-pm-01podgotovitelno-svarochnie-raboti-i-yavlyaetsya-chastyu-osnovnoj-professionalnoj.html
 • shkola.bystrickaya.ru/tip-kolchatie-chervi.html
 • shkola.bystrickaya.ru/tradicii-poeticheskogo-avangarda-1910-h-gg-v-russkoj-rok-poezii.html
 • institut.bystrickaya.ru/tematika-zadanij-po-razlichnim-formam-tekushego-kontrolya-programma-disciplini-istoriya-politicheskih-sistem-dlya-napravleniya.html
 • thesis.bystrickaya.ru/poverhnostnie-integrali.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/to-bili-dni-kogda-ya-poznal-chto-znachit-stradat-chto-znachit-stiditsya-chto-znachit-otchayatsya-stranica-4.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/sravnivaya-dve-glavnih-koncepcii-vozniknoveniya-etnicheskih-obshnostej-primordializm-i-konstruktivizm-mi-vskolz-govorili-pod-vliyaniem-kakih-uslovij-i-pri-uchas.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/filosofiya-absurda-albera-kamyu-chast-3.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.