.RU

Фінансове забезпечення діяльності підприємств

КУРСОВА РОБОТА

Тема: «Фінансове забезпечення діяльності підприємств»

Вступ

Розвиток ринкових відносин в Україні, підвищення підприємницької активності, розширення можливостей залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел для організації бізнесу обумовлюють необхідність досконалого процесу управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання з урахуванням їхньої організаційно-правової форми.

Мета курсової роботи – отримання знань з практичних питань організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм організації бізнесу.

Основні завдання:

– ознайомлення з теоретичними, методологічними та організаційними основами фінансової діяльності суб’єктів господарювання;

– з’ясування особливостей фінансування підприємств різних форм організації бізнесу;

– оволодіння основними прийомами фінансування підприємств за рахунок власного та позичковогокапіталу;

– ознайомлення з базовими питаннями політики самофінансування та виплати дивідендів;

– обґрунтування фінансових аспектів реорганізації підприємств;

– оволодіння основними підходами до оцінювання фінансових інвестицій та вартості підприємства;

– вироблення навичок з організації фінансового контролінгу та бюджетування на підприємстві.

Активне використання фінансів як інструмента впливу на зростання ефективності виробництва, що знаходить своє відображення у фінансовій політиці держави, пов’язане з правильним розумінням об’єктивних факторів

розвитку економіки. І від того, наскільки раціонально організовані фінанси суб’єктів господарювання, залежить дієвість фінансів як економічної категорії. Це викликає потребу у дослідженні суті фінансів суб’єктів господарювання із загальнотеоретичних і практичних позицій.

Саме такий підхід дозволить правильно визначити поняття фінансів суб’єкта господарювання, сферу їх функціонування і впливу на становлення та розвиток бізнесу.

В умовах ринкових відносин взаємопов'язаний розвиток виробництва і торгівлі виступає як один із важливіших факторів інтенсифікації виробництва і підвищення рівня життя людей.

Ріст виробництва товарів народного споживання, удосконалення їх структури, скорочення дефіцитності товарів потребують чіткої організації взаємодії і узгодження економічно-взаємовигідних інтересів виробництва і торгівлі, що обумовлює необхідність пошуку нових організаційних форм і принципів економічного регулювання господарських зв'язків, які сприяють підвищенню ефективності виробництва.

В умовах подальшого удосконалення господарських зв'язків торгівлі з промисловістю важливе значення має вивчення попиту населення і на основі цього формування асортименту товару.

Внаслідок недоліків у вивченні і прогнозуванні попиту багато-які можливості покращання торгового обслуговування населення залишаються невикористаними.

Насичення ринку товарами потребує певного зміщення прийняття господарських рішень від виробничих підприємств до тих, які займаються реалізацією товарів – до магазинів. Промисловість, збуваючи товари, прагне заставити покупця брати те, що вона може йому запропонувати. Але ринкова економіка направлена на те, щоб заставити промисловість (виробника) робити те, що бажає покупець.

Економічні інтереси виробників і споживачів не завжди співпадають. Задачі торгівлі – врахувати ці обставини і добиватись поєднання інтересів як виробників, так і споживачів. В цих умовах інтереси споживачів є визначальними.

Задачі торгівлі і промисловості в цій галузі зводяться, по-перше, до того щоб виявити потенційні можливості ринку і в короткий строк налагодити виробництво нових товарів, які б відповідали вимогам населення, і по-друге, до того, щоб за допомогою реклами і других засобів підготувати ринок до нових товарів, а часом і створювати його, розвивати потреби, виховувати смаки населення і тим самим перетворювати потенційні можливості реалізації в дійсний попит і задовольняти його.

В сучасних умовах не можна обмежуватись тільки вивченням попиту і навіть його прогнозуванням. Необхідно навчитися організовувати, регулювати попит, управляти ним. Це потребує проведення досліджень з тим, щоб на науковій основі вирішувати що виробляти і продавати, кому, де і як продавати.

Між торгівлею і промисловістю повинно бути певне розділення праці в галузі вивчення попиту.

Торгівля повинна вивчати попит для обґрунтування замовлення на потребу в товарах на наступний рік і забезпечення поточного товаропостачання роздрібної мережі.

Задачі промисловості – прогнозувати попит на перспективу, без чого вона не може планувати розвиток галузі і вірно використовувати капітальні вкладення в її розвиток.

В зв'язку з цим промисловість має потребу у специфічних джерелах інформації і не може обмежуватись тільки тією інформацією, яку дає їй торгівля.


1. Основи організації фінансів підприємств

фінансування господарювання капітал позичковий

1.1 Характеристика підприємства як суб’єкта фінансових відносин

Підприємство будь-якої організаційно – правової форми – це така господарська ланка, що бере участь в усіх фазах процесу відтворення, де поєднуються фактори виробництва.

Головною ознакою підприємства є його економічна відокремленість, яка грунтується на індивідуальному кругообізі фондів. Це відображається, в свою чергу, на організації фінансів, пов’язаних із кругообігом коштів, формуванням і використанням фінансових ресурсів та інших фондів грошових коштів.

Організаційно-правова форма суб’єктів господарювання є визначальною при встановленні майнової і фінансової відповідальності та правомочності засновників, структури управління, способів формування капіталу, розподілу доходів, взаємовідносин з бюджетом.

В Україні основними органiзацiйно – правовими формами суб’єктiв господарювання є такі.

Підприємство − самостійний статутний суб’єкт, що має право юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну та комерцiйну дiяльнiсть з метою отримання вiдповiдного прибутку (доходу). Воно не має у своєму складi iнших юридичних i фізичних осіб. Відповідно до чинного законодавства, підприємство створює один засновник: держава (державне або казенне пiдприємство), фiзична особа (приватне пiдприємство). Разом з тим, пiдприємство може бути засноване внаслiдок примусового подiлу iншого пiдприємства, вiдповiдно до антимонопольного законодавства; видiлення зі складу дiючого пiдприємства одного або кiлькох структурних пiдроздiлiв.

Джерелами формування майна пiдприємства є: грошовi та матерiальнi внески засновника, а також внески у нематеріальній формі (об'єкти права інтелектуальної власності та ін.); доходи, отримані вiд реалiзацiї продукцiї, та з iнших видiв господарської дiяльностi; доходи вiд цiнних паперiв (управлiння корпоративними правами, операцiй з цiнними паперами); кредити банкiв та iнших кредиторiв; надходження майна iнших пiдприємств, організацiй; безоплатнi або благодiйнi внески, пожертвування пiдприємств i громадян; iншi джерела, не забороненi чинним законодавством України.

Віддаючи пріоритет у володінні, користуванні і розпорядженні своїм майном, власник майна – держава встановлює правові рамки стосовно майна, закріпленого за підприємством. Так, наприклад, відчуження від держави засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за державним підприємством, здійснюється виключно на конкурентних засадах у порядку, що визначає Фонд державного майна України. При цьому регламентується і порядок використання коштів, отриманих у результаті такого відчуження майна.

У ринковій економіці основною формою господарювання є господарські товариства. Ними визнають підприємства, органiзації, установи, створенi на засадах угоди юридичними особами i громадянами України та зарубiжних держав шляхом об’єднання їх майна та пiдприємницької дiяльностi з метою одержання прибутку.

До господарських товариств належать акціонерні товариства. Таким вважається товариство, що має статутний фонд, подiлений на визначену кiлькiсть акцiй рiвної номiнальної вартостi, i несе вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями тiльки майном товариства. Акцiонери вiдповiдають за зобов’язаннями товариства тiльки в межах належних їм акцiй.

До акцiонерних товариств належать: вiдкрите акцiонерне товариство, акцiї якого можуть розповсюджуватись шляхом вiдкритої пiдписки та купiвлi-продажу на бiржах; закрите акцiонерне товариство, акцiї якого розподiляються мiж засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом пiдписки i купуватися та продаватися на бiржi.

В Україні поширеними є товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю − товариства, що мають статутний фонд, розподiлений на частки, розмiр яких визначають статутні документи. Характерним для них є те, що власність товариств – це спільна власність усіх його учасників. Учасники товариства несуть вiдповiдальнiсть у межах своїх вкладiв.

Товариством з додатковою вiдповiдальнiстю визнається товариство, статутний фонд якого подiлений на частки визначених установчими документами розмiрiв. Учасники такого товариства вiдповiдають за його борги своїми внесками до статутного фонду, а при недостатностi цих сум додатково належним їм майном в однаковому для всiх учасникiв кратному розмiрi до внесків кожного учасника.

Повне товариство − це товариство, всi учасники якого займаються спiльною пiдприємницькою дiяльнiстю i несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями товариства усiм майном.

Командитне товариство − це товариство, що включає поряд з одним або бiльшiстю учасникiв, якi несуть вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями товариства всiм майном, також одного або бiльше учасникiв, вiдповiдальнiсть яких обмежується вкладом у майнi товариства (вкладникiв). Якщо у товариствi беруть участь двоє або бiльше учасникiв з повною вiдповiдальнiстю, то вони несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за борги товариства. Сукупний розмiр часток вкладникiв не повинен перевищувати 50 вiдсоткiв майна товариства. Управлiння справами командитного товариства здiйснюється тiльки учасниками з повною вiдповiдальнiстю.


ezhekvartalnijotche-t-emitenta-emissionnih-cennih-bumag.html
ezhekvartalnijotche-t-otkritoe-akcionernoe-obshestvo-kovdorskij-gorno-obogatitelnij-kombinat-stranica-9.html
ezhekvartalnijotche-t-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazavtomatika-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazprom-stranica-11.html
ezhekvartalnijotche-t-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazavtomatika-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazprom-stranica-18.html
ezhekvartalnijotche-t-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazavtomatika-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazprom-stranica-5.html
ezhekvartalnijotche-t.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-3meri-profilaktiki-narkomanii-i-toksikomaniiv-sisteme-zdravoohraneniya.html
 • grade.bystrickaya.ru/mongoli-nikolaj-rerih.html
 • bukva.bystrickaya.ru/raschet-informacionnih-harakteristik-istochnikov-soobshenij-signalov-i-kanalov.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/zakon-respubliki-kazahstan-ot-08-07-2005-n-66-3-o-gosudarstvennom-regulirovanii-razvitiya-agropromishlennogo-kompleksa-i-selskih-territorij.html
 • desk.bystrickaya.ru/podsoedinenie-drugih-komponentov-ustrojstvo-radiopriemnoe-onkyo-pha-10-45-rukovodstvo-po-ekspluatacii.html
 • doklad.bystrickaya.ru/usherb-ot-pozhara-v-torgovom-komplekse-v-lesosibirske-previsil-50-mln-rublej-internet-resurs-itar-tasscom-22022012.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tematicheskij-plan-kursa-lekcij-mesto-kursa-v-sisteme-disciplin-opredelyonnogo-cikla-kurs-lekcij.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uroven-obuchennosti-uchashihsya-po-stupenyam-obucheniya-publichnij-doklad.html
 • education.bystrickaya.ru/1-opisanie-punkta-povestki-dnya-stranica-3.html
 • gramota.bystrickaya.ru/x-funkciya-f-dostigaet-svoego-absolyutnogo-minimuma-vnutri-x.html
 • studies.bystrickaya.ru/avtomatizirovannie-sistemi-upravleniya-tehnicheskimi-sredstvami.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/mou-sosh-35-stanici-novominskoj-kanevskogo-rajona-v-2009-2010-uchebnom-godu-stranica-7.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-pedagoga-sostavitel-uchitel-kubanovedeniya-osipenko-e-i.html
 • institut.bystrickaya.ru/tema-uroka-kol-urokov.html
 • textbook.bystrickaya.ru/klubnij-donor-rossijskaya-blagotvoritelnost-v-zerkale-smi.html
 • textbook.bystrickaya.ru/gosudarstvennij-komitet-soveta-ministrov-sssr-po-voprosam-truda-i-zarabotnoj-plati-stranica-17.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/razdel-2-mezhbyudzhetnie-otnosheniya-i-kodeks-respubliki-kazahstan-ot-24-aprelya-2004-goda-n-548.html
 • letter.bystrickaya.ru/mifologicheskoe-i-realnoe-puti-vibora-nomer-303-smert-pered-televizorom-yubilej-otkritiya.html
 • literature.bystrickaya.ru/chast-4-k-a-p-i-t-a-n-t-i-g-r-plutishkina-skazka.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/leumettk-ekologiyani-damu-kezeder.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/nablyudenie-za-resheniem-problem-v-hode-diskussii-ispolnitelem-roli-spikera-socialnaya-psihologiya.html
 • testyi.bystrickaya.ru/5311-analiz-dejstvuyushih-norm-zakonodatelstva-reguliruyushih-investicii-za-rubezh.html
 • doklad.bystrickaya.ru/voprosi-k-referatu-ponyatie-etiket-ego-rol-i-znachenie-v-processe-delovogo-vzaimodejstviya.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tehnologiya-konstrukcionnih-materialov-stranica-5.html
 • books.bystrickaya.ru/bread-and-butter-letter-blagodarstvennoe-pismo-bryanskaya-oblast-dubrovskij-rajon.html
 • assessments.bystrickaya.ru/bibliotechnoe-delo-bibliotekovedenie-bibliografiya-bbk-78-byulleten-novih-postuplenij-za-dekabr-2010-goda.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/parodiya-v-aspekte-intertekstualnosti-chast-8.html
 • pisat.bystrickaya.ru/sravnitelno-istoricheskoe-yazikoznanie-hh-veka.html
 • desk.bystrickaya.ru/osen-vremya-vibora-sotni-molodih-lyudej-zadayutsya-voprosom-kuda-pojti-uchitsya-b-spinoza-pisal-lya-togo-kto-ne-znaet-kuda-plivet-nikakoj-veter-ne-budet.html
 • holiday.bystrickaya.ru/mindell-koma-klyuch-k-probuzhdeniyu-stranica-6.html
 • notebook.bystrickaya.ru/internet-resursi-gosduma-rf-monitoring-smi-29-sentyabrya-2006-g.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/ledohod-na-obi-nochyu-dostig-tomskoj-oblasti-tom-vskroetsya-v-techenie-sutok-mchs-informacionnoe-agentstvo-ria-novosti-14042011.html
 • reading.bystrickaya.ru/macromolecular-theory-and-simulations-2004-v-13-no-6-p-487-496-biochemistry-moscow-series-a-membrane.html
 • turn.bystrickaya.ru/partizanskij-kotel-ezhednevnij-monitoring-smi-oao-rao-energeticheskie-sistemi-vostoka-29-dekabrya-2009-goda.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-gosudarstvennogo-ekzamena-po-ugolovnomu-pravu-dlya-studentov-specialnosti-030501-yurisprudenciya-ochnoj-i-zaochnoj-form-obucheniya.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.