Фінансове забезпечення діяльності підприємств
.RU

Фінансове забезпечення діяльності підприємств

КУРСОВА РОБОТА

Тема: «Фінансове забезпечення діяльності підприємств»

Вступ

Розвиток ринкових відносин в Україні, підвищення підприємницької активності, розширення можливостей залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел для організації бізнесу обумовлюють необхідність досконалого процесу управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання з урахуванням їхньої організаційно-правової форми.

Мета курсової роботи – отримання знань з практичних питань організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм організації бізнесу.

Основні завдання:

– ознайомлення з теоретичними, методологічними та організаційними основами фінансової діяльності суб’єктів господарювання;

– з’ясування особливостей фінансування підприємств різних форм організації бізнесу;

– оволодіння основними прийомами фінансування підприємств за рахунок власного та позичковогокапіталу;

– ознайомлення з базовими питаннями політики самофінансування та виплати дивідендів;

– обґрунтування фінансових аспектів реорганізації підприємств;

– оволодіння основними підходами до оцінювання фінансових інвестицій та вартості підприємства;

– вироблення навичок з організації фінансового контролінгу та бюджетування на підприємстві.

Активне використання фінансів як інструмента впливу на зростання ефективності виробництва, що знаходить своє відображення у фінансовій політиці держави, пов’язане з правильним розумінням об’єктивних факторів

розвитку економіки. І від того, наскільки раціонально організовані фінанси суб’єктів господарювання, залежить дієвість фінансів як економічної категорії. Це викликає потребу у дослідженні суті фінансів суб’єктів господарювання із загальнотеоретичних і практичних позицій.

Саме такий підхід дозволить правильно визначити поняття фінансів суб’єкта господарювання, сферу їх функціонування і впливу на становлення та розвиток бізнесу.

В умовах ринкових відносин взаємопов'язаний розвиток виробництва і торгівлі виступає як один із важливіших факторів інтенсифікації виробництва і підвищення рівня життя людей.

Ріст виробництва товарів народного споживання, удосконалення їх структури, скорочення дефіцитності товарів потребують чіткої організації взаємодії і узгодження економічно-взаємовигідних інтересів виробництва і торгівлі, що обумовлює необхідність пошуку нових організаційних форм і принципів економічного регулювання господарських зв'язків, які сприяють підвищенню ефективності виробництва.

В умовах подальшого удосконалення господарських зв'язків торгівлі з промисловістю важливе значення має вивчення попиту населення і на основі цього формування асортименту товару.

Внаслідок недоліків у вивченні і прогнозуванні попиту багато-які можливості покращання торгового обслуговування населення залишаються невикористаними.

Насичення ринку товарами потребує певного зміщення прийняття господарських рішень від виробничих підприємств до тих, які займаються реалізацією товарів – до магазинів. Промисловість, збуваючи товари, прагне заставити покупця брати те, що вона може йому запропонувати. Але ринкова економіка направлена на те, щоб заставити промисловість (виробника) робити те, що бажає покупець.

Економічні інтереси виробників і споживачів не завжди співпадають. Задачі торгівлі – врахувати ці обставини і добиватись поєднання інтересів як виробників, так і споживачів. В цих умовах інтереси споживачів є визначальними.

Задачі торгівлі і промисловості в цій галузі зводяться, по-перше, до того щоб виявити потенційні можливості ринку і в короткий строк налагодити виробництво нових товарів, які б відповідали вимогам населення, і по-друге, до того, щоб за допомогою реклами і других засобів підготувати ринок до нових товарів, а часом і створювати його, розвивати потреби, виховувати смаки населення і тим самим перетворювати потенційні можливості реалізації в дійсний попит і задовольняти його.

В сучасних умовах не можна обмежуватись тільки вивченням попиту і навіть його прогнозуванням. Необхідно навчитися організовувати, регулювати попит, управляти ним. Це потребує проведення досліджень з тим, щоб на науковій основі вирішувати що виробляти і продавати, кому, де і як продавати.

Між торгівлею і промисловістю повинно бути певне розділення праці в галузі вивчення попиту.

Торгівля повинна вивчати попит для обґрунтування замовлення на потребу в товарах на наступний рік і забезпечення поточного товаропостачання роздрібної мережі.

Задачі промисловості – прогнозувати попит на перспективу, без чого вона не може планувати розвиток галузі і вірно використовувати капітальні вкладення в її розвиток.

В зв'язку з цим промисловість має потребу у специфічних джерелах інформації і не може обмежуватись тільки тією інформацією, яку дає їй торгівля.


1. Основи організації фінансів підприємств

фінансування господарювання капітал позичковий

1.1 Характеристика підприємства як суб’єкта фінансових відносин

Підприємство будь-якої організаційно – правової форми – це така господарська ланка, що бере участь в усіх фазах процесу відтворення, де поєднуються фактори виробництва.

Головною ознакою підприємства є його економічна відокремленість, яка грунтується на індивідуальному кругообізі фондів. Це відображається, в свою чергу, на організації фінансів, пов’язаних із кругообігом коштів, формуванням і використанням фінансових ресурсів та інших фондів грошових коштів.

Організаційно-правова форма суб’єктів господарювання є визначальною при встановленні майнової і фінансової відповідальності та правомочності засновників, структури управління, способів формування капіталу, розподілу доходів, взаємовідносин з бюджетом.

В Україні основними органiзацiйно – правовими формами суб’єктiв господарювання є такі.

Підприємство − самостійний статутний суб’єкт, що має право юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну та комерцiйну дiяльнiсть з метою отримання вiдповiдного прибутку (доходу). Воно не має у своєму складi iнших юридичних i фізичних осіб. Відповідно до чинного законодавства, підприємство створює один засновник: держава (державне або казенне пiдприємство), фiзична особа (приватне пiдприємство). Разом з тим, пiдприємство може бути засноване внаслiдок примусового подiлу iншого пiдприємства, вiдповiдно до антимонопольного законодавства; видiлення зі складу дiючого пiдприємства одного або кiлькох структурних пiдроздiлiв.

Джерелами формування майна пiдприємства є: грошовi та матерiальнi внески засновника, а також внески у нематеріальній формі (об'єкти права інтелектуальної власності та ін.); доходи, отримані вiд реалiзацiї продукцiї, та з iнших видiв господарської дiяльностi; доходи вiд цiнних паперiв (управлiння корпоративними правами, операцiй з цiнними паперами); кредити банкiв та iнших кредиторiв; надходження майна iнших пiдприємств, організацiй; безоплатнi або благодiйнi внески, пожертвування пiдприємств i громадян; iншi джерела, не забороненi чинним законодавством України.

Віддаючи пріоритет у володінні, користуванні і розпорядженні своїм майном, власник майна – держава встановлює правові рамки стосовно майна, закріпленого за підприємством. Так, наприклад, відчуження від держави засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за державним підприємством, здійснюється виключно на конкурентних засадах у порядку, що визначає Фонд державного майна України. При цьому регламентується і порядок використання коштів, отриманих у результаті такого відчуження майна.

У ринковій економіці основною формою господарювання є господарські товариства. Ними визнають підприємства, органiзації, установи, створенi на засадах угоди юридичними особами i громадянами України та зарубiжних держав шляхом об’єднання їх майна та пiдприємницької дiяльностi з метою одержання прибутку.

До господарських товариств належать акціонерні товариства. Таким вважається товариство, що має статутний фонд, подiлений на визначену кiлькiсть акцiй рiвної номiнальної вартостi, i несе вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями тiльки майном товариства. Акцiонери вiдповiдають за зобов’язаннями товариства тiльки в межах належних їм акцiй.

До акцiонерних товариств належать: вiдкрите акцiонерне товариство, акцiї якого можуть розповсюджуватись шляхом вiдкритої пiдписки та купiвлi-продажу на бiржах; закрите акцiонерне товариство, акцiї якого розподiляються мiж засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом пiдписки i купуватися та продаватися на бiржi.

В Україні поширеними є товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю − товариства, що мають статутний фонд, розподiлений на частки, розмiр яких визначають статутні документи. Характерним для них є те, що власність товариств – це спільна власність усіх його учасників. Учасники товариства несуть вiдповiдальнiсть у межах своїх вкладiв.

Товариством з додатковою вiдповiдальнiстю визнається товариство, статутний фонд якого подiлений на частки визначених установчими документами розмiрiв. Учасники такого товариства вiдповiдають за його борги своїми внесками до статутного фонду, а при недостатностi цих сум додатково належним їм майном в однаковому для всiх учасникiв кратному розмiрi до внесків кожного учасника.

Повне товариство − це товариство, всi учасники якого займаються спiльною пiдприємницькою дiяльнiстю i несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями товариства усiм майном.

Командитне товариство − це товариство, що включає поряд з одним або бiльшiстю учасникiв, якi несуть вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями товариства всiм майном, також одного або бiльше учасникiв, вiдповiдальнiсть яких обмежується вкладом у майнi товариства (вкладникiв). Якщо у товариствi беруть участь двоє або бiльше учасникiв з повною вiдповiдальнiстю, то вони несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за борги товариства. Сукупний розмiр часток вкладникiв не повинен перевищувати 50 вiдсоткiв майна товариства. Управлiння справами командитного товариства здiйснюється тiльки учасниками з повною вiдповiдальнiстю.


ezhekvartalnijotche-t-emitenta-emissionnih-cennih-bumag.html
ezhekvartalnijotche-t-otkritoe-akcionernoe-obshestvo-kovdorskij-gorno-obogatitelnij-kombinat-stranica-9.html
ezhekvartalnijotche-t-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazavtomatika-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazprom-stranica-11.html
ezhekvartalnijotche-t-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazavtomatika-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazprom-stranica-18.html
ezhekvartalnijotche-t-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazavtomatika-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazprom-stranica-5.html
ezhekvartalnijotche-t.html
 • composition.bystrickaya.ru/olega-bahtiyarova-ya-nachal-raziskivat-eshe-neskolko-let-nazad-no-togda-on-okazalsya-neulovim-napomnyu-chto-ego-familiya-zvuchala-v-pervom-tome-v-svyazi-s-tehnikoj.html
 • lesson.bystrickaya.ru/martial-arts-mysticism-essay-research-paper-martial.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/kontrolnaya-rabota-po-discipline-rinok-cennih-bumag-tema-kontrolnoj-raboti.html
 • textbook.bystrickaya.ru/kirillova-n-b-mediasreda-rossijskoj-modernizacii-m-akademicheskij-proekt-2005-400-s.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/spravochnik-razrabotan-v-sootvetstvii-s-prinyatoj-klassifikaciej-sluzhashih-na-tri-kategorii-rukovoditelej-specialistov-i-drugih-sluzhashih-tehnicheskih-ispolnitelej-stranica-9.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-vtoraya-osnovnie-principi-teatra-uchebnoe-posobie-obobshaet-opit-raboti-so-studentami-po-akterskomu-i-rezhisserskomu.html
 • spur.bystrickaya.ru/mashinostroenie-informacionnij-obzor-periodiki-i-postupivshih-knig.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/rg-yapparov-sv-zajcev-po-chuvashskij-gosudarstvennij-universitet-im-i-n-ulyanova-20-let-borbi-s-vichspidom.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/lost-valli-centr-lost-valley-center-predislovie.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tema-4-finansovaya-politika-kurs-dlya-distancionnogo-obucheniya-kurs-podgotovlen-professorom-kafedri-menedzhmenta.html
 • grade.bystrickaya.ru/novij-god-v-ivanove-v-gostyah-u-drakona-moskva-rostov-velikij-ivanovo-ples.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/primechaniya-uchenie-istinnoj-veri-vsegda-yasno-i-prosto-11.html
 • lesson.bystrickaya.ru/religioznaya-zhizn-moskvi.html
 • occupation.bystrickaya.ru/obrazovatelnaya-programma-marketing-kvalifikaciya-stepen-bakalavr-forma-obucheniya-ochnaya-zaochnaya-omsk-2011-soderzhanie-stranica-13.html
 • abstract.bystrickaya.ru/33-it-infrastruktura-publichnij-doklad.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/voroncova-yuliya-aleksandrovna--programma-chelyabinsk-rossiya-25-26-aprelya-2008-goda-chelyabinsk-2008-organizacionnij.html
 • crib.bystrickaya.ru/investicii-v-nedvizhimost-tretya-storona-medali-delovaya-nedvizhimost-27092007-igor-voronin.html
 • school.bystrickaya.ru/dzhejn-katra-rassel-targ.html
 • assessments.bystrickaya.ru/bibliograficheskij-ukazatel-novih-postuplenij-v-bd-irbis-v-2009-g.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-64-metaniya-kniga-3-gnezdo-pegasa.html
 • thescience.bystrickaya.ru/iv-comment-on-or-explain-the-following-posobie-po-obshemu-anglijskomu-yaziku-dlya-studentov-iv.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vestnik-peremen-a-k-prijma-professionalnij-pisatel-i-izvestnij-issledovatel-anomalnih-yavlenij-avtor-mnogih.html
 • education.bystrickaya.ru/-4-zoopsihologiya-m-g-yaroshevskij-istoriya-psihologii.html
 • predmet.bystrickaya.ru/scenarij-uroka-fiziki-v-8-klasse-po-teme-osobennosti-vidov-teploperedachi.html
 • occupation.bystrickaya.ru/na-urokah-fiziki-kak-uslovie-dostizheniya-metapredmetnih-rezultatov.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/programma-itogovogo-mezhdisciplinarnogo-ekzamena-po-specialnosti-finansi-i-kredit-dlya-studentov-specializacii-gosudarstvennie-i-municipalnie-finansi.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/aktualnie-metodologicheskie-i-prikladnie-voprosi-statistiki-i-intellektualnogo-analiza-dannih.html
 • assessments.bystrickaya.ru/elektivnij-kurs-chislennoe-integrirovanie-v-profilnom-obuchenii-informatike-doronina-n-a.html
 • holiday.bystrickaya.ru/ob-avtore-intimnoj-komedii-chut-podrobnee-stranica-3.html
 • pisat.bystrickaya.ru/trebovaniya-k-urovnyu-osvoeniya-programmi-uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-gse-f-01-inostrannij-yazik-anglijskij.html
 • grade.bystrickaya.ru/o-provedenii-pervogo-kraevogo-festivalya-evenkijskoj.html
 • testyi.bystrickaya.ru/analiz-i-puti-sovershenstvovaniya-deyatelnosti-predpriyatiya-chast-16.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/programma-vstupitelnogo-ispitaniya-po-geografii-poyasnitelnaya-zapiska.html
 • turn.bystrickaya.ru/osnovnie-ekologicheskie-problemi-na-sovremennom-etape-ekologicheskoe-sostoyanie-atmosfernogo-vozduha-v-belgorodskoj-oblasti.html
 • klass.bystrickaya.ru/42-perechen-materialno-tehnicheskih-sredstv-uchebnogo-pomesheniya-dlya-provedeniya-prakticheskih-seminarskih-zanyatij-po-disciplinam-cikla-obsheprofessionalnih-disciplin.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.