.RU

Фінансове забезпечення діяльності підприємств

КУРСОВА РОБОТА

Тема: «Фінансове забезпечення діяльності підприємств»

Вступ

Розвиток ринкових відносин в Україні, підвищення підприємницької активності, розширення можливостей залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел для організації бізнесу обумовлюють необхідність досконалого процесу управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання з урахуванням їхньої організаційно-правової форми.

Мета курсової роботи – отримання знань з практичних питань організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм організації бізнесу.

Основні завдання:

– ознайомлення з теоретичними, методологічними та організаційними основами фінансової діяльності суб’єктів господарювання;

– з’ясування особливостей фінансування підприємств різних форм організації бізнесу;

– оволодіння основними прийомами фінансування підприємств за рахунок власного та позичковогокапіталу;

– ознайомлення з базовими питаннями політики самофінансування та виплати дивідендів;

– обґрунтування фінансових аспектів реорганізації підприємств;

– оволодіння основними підходами до оцінювання фінансових інвестицій та вартості підприємства;

– вироблення навичок з організації фінансового контролінгу та бюджетування на підприємстві.

Активне використання фінансів як інструмента впливу на зростання ефективності виробництва, що знаходить своє відображення у фінансовій політиці держави, пов’язане з правильним розумінням об’єктивних факторів

розвитку економіки. І від того, наскільки раціонально організовані фінанси суб’єктів господарювання, залежить дієвість фінансів як економічної категорії. Це викликає потребу у дослідженні суті фінансів суб’єктів господарювання із загальнотеоретичних і практичних позицій.

Саме такий підхід дозволить правильно визначити поняття фінансів суб’єкта господарювання, сферу їх функціонування і впливу на становлення та розвиток бізнесу.

В умовах ринкових відносин взаємопов'язаний розвиток виробництва і торгівлі виступає як один із важливіших факторів інтенсифікації виробництва і підвищення рівня життя людей.

Ріст виробництва товарів народного споживання, удосконалення їх структури, скорочення дефіцитності товарів потребують чіткої організації взаємодії і узгодження економічно-взаємовигідних інтересів виробництва і торгівлі, що обумовлює необхідність пошуку нових організаційних форм і принципів економічного регулювання господарських зв'язків, які сприяють підвищенню ефективності виробництва.

В умовах подальшого удосконалення господарських зв'язків торгівлі з промисловістю важливе значення має вивчення попиту населення і на основі цього формування асортименту товару.

Внаслідок недоліків у вивченні і прогнозуванні попиту багато-які можливості покращання торгового обслуговування населення залишаються невикористаними.

Насичення ринку товарами потребує певного зміщення прийняття господарських рішень від виробничих підприємств до тих, які займаються реалізацією товарів – до магазинів. Промисловість, збуваючи товари, прагне заставити покупця брати те, що вона може йому запропонувати. Але ринкова економіка направлена на те, щоб заставити промисловість (виробника) робити те, що бажає покупець.

Економічні інтереси виробників і споживачів не завжди співпадають. Задачі торгівлі – врахувати ці обставини і добиватись поєднання інтересів як виробників, так і споживачів. В цих умовах інтереси споживачів є визначальними.

Задачі торгівлі і промисловості в цій галузі зводяться, по-перше, до того щоб виявити потенційні можливості ринку і в короткий строк налагодити виробництво нових товарів, які б відповідали вимогам населення, і по-друге, до того, щоб за допомогою реклами і других засобів підготувати ринок до нових товарів, а часом і створювати його, розвивати потреби, виховувати смаки населення і тим самим перетворювати потенційні можливості реалізації в дійсний попит і задовольняти його.

В сучасних умовах не можна обмежуватись тільки вивченням попиту і навіть його прогнозуванням. Необхідно навчитися організовувати, регулювати попит, управляти ним. Це потребує проведення досліджень з тим, щоб на науковій основі вирішувати що виробляти і продавати, кому, де і як продавати.

Між торгівлею і промисловістю повинно бути певне розділення праці в галузі вивчення попиту.

Торгівля повинна вивчати попит для обґрунтування замовлення на потребу в товарах на наступний рік і забезпечення поточного товаропостачання роздрібної мережі.

Задачі промисловості – прогнозувати попит на перспективу, без чого вона не може планувати розвиток галузі і вірно використовувати капітальні вкладення в її розвиток.

В зв'язку з цим промисловість має потребу у специфічних джерелах інформації і не може обмежуватись тільки тією інформацією, яку дає їй торгівля.


1. Основи організації фінансів підприємств

фінансування господарювання капітал позичковий

1.1 Характеристика підприємства як суб’єкта фінансових відносин

Підприємство будь-якої організаційно – правової форми – це така господарська ланка, що бере участь в усіх фазах процесу відтворення, де поєднуються фактори виробництва.

Головною ознакою підприємства є його економічна відокремленість, яка грунтується на індивідуальному кругообізі фондів. Це відображається, в свою чергу, на організації фінансів, пов’язаних із кругообігом коштів, формуванням і використанням фінансових ресурсів та інших фондів грошових коштів.

Організаційно-правова форма суб’єктів господарювання є визначальною при встановленні майнової і фінансової відповідальності та правомочності засновників, структури управління, способів формування капіталу, розподілу доходів, взаємовідносин з бюджетом.

В Україні основними органiзацiйно – правовими формами суб’єктiв господарювання є такі.

Підприємство − самостійний статутний суб’єкт, що має право юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну та комерцiйну дiяльнiсть з метою отримання вiдповiдного прибутку (доходу). Воно не має у своєму складi iнших юридичних i фізичних осіб. Відповідно до чинного законодавства, підприємство створює один засновник: держава (державне або казенне пiдприємство), фiзична особа (приватне пiдприємство). Разом з тим, пiдприємство може бути засноване внаслiдок примусового подiлу iншого пiдприємства, вiдповiдно до антимонопольного законодавства; видiлення зі складу дiючого пiдприємства одного або кiлькох структурних пiдроздiлiв.

Джерелами формування майна пiдприємства є: грошовi та матерiальнi внески засновника, а також внески у нематеріальній формі (об'єкти права інтелектуальної власності та ін.); доходи, отримані вiд реалiзацiї продукцiї, та з iнших видiв господарської дiяльностi; доходи вiд цiнних паперiв (управлiння корпоративними правами, операцiй з цiнними паперами); кредити банкiв та iнших кредиторiв; надходження майна iнших пiдприємств, організацiй; безоплатнi або благодiйнi внески, пожертвування пiдприємств i громадян; iншi джерела, не забороненi чинним законодавством України.

Віддаючи пріоритет у володінні, користуванні і розпорядженні своїм майном, власник майна – держава встановлює правові рамки стосовно майна, закріпленого за підприємством. Так, наприклад, відчуження від держави засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за державним підприємством, здійснюється виключно на конкурентних засадах у порядку, що визначає Фонд державного майна України. При цьому регламентується і порядок використання коштів, отриманих у результаті такого відчуження майна.

У ринковій економіці основною формою господарювання є господарські товариства. Ними визнають підприємства, органiзації, установи, створенi на засадах угоди юридичними особами i громадянами України та зарубiжних держав шляхом об’єднання їх майна та пiдприємницької дiяльностi з метою одержання прибутку.

До господарських товариств належать акціонерні товариства. Таким вважається товариство, що має статутний фонд, подiлений на визначену кiлькiсть акцiй рiвної номiнальної вартостi, i несе вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями тiльки майном товариства. Акцiонери вiдповiдають за зобов’язаннями товариства тiльки в межах належних їм акцiй.

До акцiонерних товариств належать: вiдкрите акцiонерне товариство, акцiї якого можуть розповсюджуватись шляхом вiдкритої пiдписки та купiвлi-продажу на бiржах; закрите акцiонерне товариство, акцiї якого розподiляються мiж засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом пiдписки i купуватися та продаватися на бiржi.

В Україні поширеними є товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю − товариства, що мають статутний фонд, розподiлений на частки, розмiр яких визначають статутні документи. Характерним для них є те, що власність товариств – це спільна власність усіх його учасників. Учасники товариства несуть вiдповiдальнiсть у межах своїх вкладiв.

Товариством з додатковою вiдповiдальнiстю визнається товариство, статутний фонд якого подiлений на частки визначених установчими документами розмiрiв. Учасники такого товариства вiдповiдають за його борги своїми внесками до статутного фонду, а при недостатностi цих сум додатково належним їм майном в однаковому для всiх учасникiв кратному розмiрi до внесків кожного учасника.

Повне товариство − це товариство, всi учасники якого займаються спiльною пiдприємницькою дiяльнiстю i несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями товариства усiм майном.

Командитне товариство − це товариство, що включає поряд з одним або бiльшiстю учасникiв, якi несуть вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями товариства всiм майном, також одного або бiльше учасникiв, вiдповiдальнiсть яких обмежується вкладом у майнi товариства (вкладникiв). Якщо у товариствi беруть участь двоє або бiльше учасникiв з повною вiдповiдальнiстю, то вони несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за борги товариства. Сукупний розмiр часток вкладникiв не повинен перевищувати 50 вiдсоткiв майна товариства. Управлiння справами командитного товариства здiйснюється тiльки учасниками з повною вiдповiдальнiстю.


ezhekvartalnijotche-t-emitenta-emissionnih-cennih-bumag.html
ezhekvartalnijotche-t-otkritoe-akcionernoe-obshestvo-kovdorskij-gorno-obogatitelnij-kombinat-stranica-9.html
ezhekvartalnijotche-t-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazavtomatika-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazprom-stranica-11.html
ezhekvartalnijotche-t-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazavtomatika-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazprom-stranica-18.html
ezhekvartalnijotche-t-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazavtomatika-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gazprom-stranica-5.html
ezhekvartalnijotche-t.html
 • school.bystrickaya.ru/httpwww-kazinform-kz-28-04-2011-18-39-v-kaznau-pokazali-teatralizovannuyu-postanovku-vojna-proshedshaya-skvoz-nashi-serdca.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tehnicheskoe-zadanie-zaprosa-predlozhenij-na-vipolnenie-iziskatelskih-rabot-po-obektu-zhivotnovodcheskij-kompleks.html
 • books.bystrickaya.ru/dom-mihaila-kuzmicha-gostinica-yuzhnaya-komnata-37-s-n-konyuhova-dnepropetrovsk-2006.html
 • lecture.bystrickaya.ru/aktualnost-temi-neobhodimost-kompleksnogo-issledovaniya-socialno-kulturnoj-deyatelnosti-obshestvennih-organizacij-i-v-chastnosti-zemskih-uchrezhdenij-na-s.html
 • holiday.bystrickaya.ru/o-vremya-o-bednoe-ditya-kniga-2-est-eshe-okean-nash-sovremennik-moskva-2001-bbk-63-32-32ros-rus.html
 • predmet.bystrickaya.ru/soprovoditelnoe-pismo-10-fevralya-2005-g.html
 • composition.bystrickaya.ru/ostrovok-slishimosti-v-okeane-sudostroenie.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/test-na-loyalnost-9.html
 • lesson.bystrickaya.ru/tehnika-dizajna-v-shirokoformatnoj-pechati.html
 • znanie.bystrickaya.ru/9-129-zakaz-679-reshenie-problem-smisla-sluzhit-metodologicheskoj-osnovoj-izucheniya-drugih-teoreticheski-i-prakticheski.html
 • composition.bystrickaya.ru/otchet-ispolnitelnogo-organa-samoreguliruemoj-organizacii.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/koncepciya-formirovaniya-nacionalnogo-plana-strategii-dejstvij-v-interesah-detej-rossijskoj-federacii-vvedenie.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-6-baba-nadya-aleksandr-shakilov.html
 • tests.bystrickaya.ru/kommentarii-shoruzhij-dzhejms-dzhojs-portret-hudozhnika-v-yunosti.html
 • desk.bystrickaya.ru/ogranichenie-skorosti-05-03-201-2-glavnie-novosti-sporta-5.html
 • letter.bystrickaya.ru/metodicheskoe-posobie-dopusheno-ministerstvom-obrazovaniya-rossijskoj-federacii-v-kachestve-posobiya-dlya-vospitatelej-uchitelej-defektologov-i-psihologov.html
 • writing.bystrickaya.ru/ekspress-analiz-hozyajstvennoj-deyatelnosti-proizvodstvennogo-kooperativa-doka.html
 • testyi.bystrickaya.ru/anri-perryusho-eduard-mane-stranica-5.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/subekti-trudovogo-prava.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/istoriya-sistemnogo-podhoda-v-nauke-i-tehnike.html
 • write.bystrickaya.ru/funkcionalnie-laboratornie-i-instrumentalnie-neprerivnaya-realizaciya-programmi-nacionalnogo-proekta-zdorove.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/do-porosyachego-vizga-pochemu-energetiki-potyanulis-v-svinarniki-gosudarstvennoe-regulirovanie-myasnoj-otrasli-7.html
 • doklad.bystrickaya.ru/voprosi-k-ekzamenu-istoriya-drevnerusskogo-yazika-uchebno-metodicheskij-kompleks.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/kometi-i-meteornie-potoki.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/osnovnie-byudzhetoobrazuyushie-nalogi.html
 • institut.bystrickaya.ru/tehnikali-dajindiskeri-atomobilderd-damui-avtomobild-klkt-pajda-bolui-zhne-damu-tarihi-aruli-kshtern-risti-zhabditaluindai-avtomobildk-tehnika-avtomobilderd-zhalpi-tehnikali-rilisi.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-organizaciya-proizvodstva-distancij-signalizacii-i-svyazi-nazvanie.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sabati-tairibi-ahmen-bajtrsinli-au-shortan-m-shayan.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/ekaterina-vilmont-stranica-2.html
 • literatura.bystrickaya.ru/sovremennie-modeli-upravleniya-obrazovatelnimi-uchrezhdeniyami-opit-germanii-shvejcarii-germaniya-shvejcariya.html
 • abstract.bystrickaya.ru/212-ezhegodnij-dopustimij-obem-izyatiya-drevesini-v-srednevozrastnih-prispevayushih-spelih-i-perestojnih-lesnih-nasazhdeniyah-pri-uhode-za-lesami.html
 • thescience.bystrickaya.ru/i43-forma-anketi-uchastnika-razmesheniya-zakaza-konkursnaya-dokumentaciya-po-provedeniyu-otkritogo-konkursa.html
 • thescience.bystrickaya.ru/ispolnitelnih-organov-gosudarstvennoj-vlasti.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zaochnaya-forma-obucheniya-na-baze-spo-nabor2004-2005-g-rabochaya-programma-disciplina-finansovij-menedzhment-naimenovanie.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/antiterroristicheskie-ucheniya-v-kazani-budut-povtoryatsya-informacionnoe-agentstvo-regnum-21112011.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.